Opinia dot. przebudowy ul. Traugutta w Szczecinie

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania projektów przebudowy ul. Traugutta poniżej przedstawiamy opinię jaką stowarzyszenie Rowerowy Szczecin przesłało Prezydentowi Szczecina.

Otrzymaliśmy do zaopiniowania dwa warianty przebudowy w/w ulicy:

 • Wariant I zawierający drogę dla rowerów po jednej stronie ulicy
  Rysunek 1
  Rysunek 2
 • Wariant  II zawierający wzdłuż całej długości ulicy prostopadłe miejsca parkingowe.
  Rysunek 1
  Rysunek 2

Oba warianty zakładają wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania na skrzyżowaniu Traugutta/Przybyszewskiego.

Zaprezentowane warianty opiniujemy negatywnie.

W naszej opinii priorytetem powinno być realne uspokojenie ruchu na tej ulicy zalecamy aby:

 • Wszystkie tarcze skrzyżowań były wyniesione a nie tylko jedna.
 • Należy wynieść pozostałe przejścia dla pieszych w ciągu drogi Traugutta
 • Zastosować esowanie celem uspokojenia ruchu
 • Wyznaczyć przejścia dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowań.
 • Wyznaczyć równoległe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy. Proponowane parkowanie prostopadłe jest skrajni niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu.
 • Po południowej stronie ul Traugutta należy wyznaczyć ciąg pieszo-rowerowy
  bez wydzielenia części dla pieszych i rowerzystów.
 • Pomiędzy CPR a jezdnią założyć pas zieleni niskiej (żywopłot, krzewy, rośliny płożące itp.) mający na celu separacje ulicy od domów tak aby ograniczyć hałas
  i zanieczyszczenia.
 • Wnioskujemy o ustawienie ławek wzdłuż CPR tak aby piesi a w szczególności osoby starsze miały możliwość odpoczynku.

Uzasadnienie:

Ulica Traugutta dotknięta została problemem intensywnego ruchu kołowego w tym pojazdów ciężkich. Dodatkowo z chwilą budowy kolejnego odcinka obwodnicy (Arkońska – Wojska Polskiego) natężenie ruchu na tej ulicy wzrośnie. Pierwotne założenia remontu miały na celu  uspokojenie (spowolnienie) ruchu pojazdów aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz obniżyć poziom hałasu i podnieść komfort życia mieszkańców. Oba zaprezentowane projekty nie realizują tych założeń. Wnioskujemy o wykonanie CPR gdyż pomimo uspokojenia ruchu na ulicy nadal będzie odbywał się intensywny pojazdów który może być zagrożeniem dla miej doświadczonych rowerzystów

                                                                              Zarząd stowarzyszenia Rowerowy Szczecin