Statut

Statut Stowarzyszenia Idee przez miasto 

z dnia 30 września 2020

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Stowarzyszenie Idee przez miasto, zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

3. Stowarzyszenie używa pieczęci, znaku graficznego i Karty Członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Szczecin.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii oraz tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. W celu wykonania zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 2 Cele i środki działania

1. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą: 

 1. działanie na rzecz rozwoju miast i społeczności miejskiej;
 2. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej;
 3. wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną;
 4. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
 5. działanie na rzecz rozwoju świadomości proekologicznej społeczeństwa; 
 6. działanie na rzecz budowy infrastruktury sprzyjającej poruszaniu się pieszo, użytkowaniu roweru oraz korzystaniu z komunikacji zbiorowej oraz propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu; 
 7. edukacja oraz wychowanie w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz estetyki miast; 
 8. edukacja obywatelska i działanie na rzecz poprawy dobra społecznego i jego zrównoważonego rozwoju;
 9. działanie na rzecz urządzania i ochrony zieleni w miastach;
 10. organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym lub kulturalnym; 
 11. promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia; 
 12. działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 13. działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym; 
 14. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, organizacjami o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych;
 15. promocja efektywnej współpracy sektora pozarządowego z jednostkami administracji, w tym administracji publicznej, a także z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 
 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 2. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 3. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 1. promocja Województwa Zachodniopomorskiego; 
 1. promocja Miasta Szczecin.


2. Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane przez następujące środki: 

A. koordynowanie i prowadzenie projektów, programów, kampanii promujących zrównoważony rozwój miasta, działań na rzecz ochrony środowiska, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, zazieleniania miasta, estetyki i ładu przestrzennego; 

B. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, konsultacji społecznych, seminariów służących realizacji celów statutowych; 

C. opracowywanie raportów, prognoz, przeprowadzanie badań związanych z działalnością statutową; 

D. przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo, promowanie rozwiązań architektonicznych i przestrzeni publicznej przyjaznej pieszym i rowerzystom niezależnie od wieku i stopnia sprawności; 

E. organizowanie imprez, wystaw sportowych, turystycznych lub kulturalnych; 

F. organizacja konkursów, akcji plenerowych na rzecz realizacji celów statutowych; 

G. organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań młodzieży, organizacji pozarządowych, jednostek administracji, w tym administracji publicznej oraz osób odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową i rowerową; 

H. prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju oraz za granicą; 

I. organizowanie zebrań dyskusyjnych oraz w charakterze doradczym; 

J. poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze sportowym, informacyjnym oraz turystycznym; 

K. prowadzenie badań i prac projektowych w zakresie poprawy warunków przemieszczania się po mieście i jego okolicach; 

L. współpraca z organami administracji publicznej oraz podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury pieszej i rowerowej; 

M. współpraca i współorganizowane projektów z organizacjami krajowymi zagranicznymi; 

N. współpraca z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. 

3. W zakres działalności nieodpłatnej, wchodzi działalność wyszczególniona w § 2, ust. 1.

4. W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w § 2, ust. 1, z wyłączeniem lit. N. 

§ 3 Majątek i fundusze stowarzyszenia 

1. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: 

A. składek członkowskich; 

B. odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia; 

C. dotacji, darowizn, subwencji i innych źródeł. 

2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. 

4. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby. 

5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

6. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

7. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia. 

8. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 4 Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 1. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. 

2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która złożyła deklarację członkowską w formie pisemnej bądź elektronicznej, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub innej. Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą przystąpić do stowarzyszenia za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

4. Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd, na swój wniosek bądź na wniosek członków zwyczajnych, tym członkom wspierającym, którzy aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

6. Członek zwyczajny ma prawo do: 

A. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia; 

B. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia; 

C. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 

D. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia; 

E. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej; 

F. korzystania z Karty Członkowskiej. 

7. Członek honorowy i wspierający ma prawo do: 

A. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia; 

B. uczestniczenia jako obserwator w Walnym Zebraniu Członków; 

C. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia. 

D. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej; 

E. korzystania z Karty Członkowskiej. 

8. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy: 

A. aktywny udział w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia oraz w pracach Walnego Zebrania Członków; 

B. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia; 

C. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia; 

D. wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (tj. opłacanie składek członkowskich w terminach i wysokości ustalanych przez Walne Zebranie Członków lub dokonywanie innych świadczeń w zakresie i formie zaakceptowanej przez Zarząd). 

9. Obowiązek określony w ust. 8 lit. a nie dotyczy członków wspierających i honorowych. 

Obowiązek określony w ust. 8 lit. d nie dotyczy członków honorowych. 

10. Członkostwo zwyczajne zmienia swój status na członkostwo wspierające na skutek: 

A. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa zwyczajnego; 

B. uchwały Zarządu z powodu niewywiązywania się obowiązków wskazanych w ust. 8, lit. a. przez okres minimum 12 miesięcy. 

11. Członkostwo zwyczajne może zostać zawieszone w przypadku wystąpienia konfliktu interesów z działalnością Stowarzyszenia. Uchwałę o zawieszeniu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd: 

A. na podstawie pisemnego oświadczenia członka o konieczności zawieszenia członkostwa; 

B. na własny wniosek po uprzedniej aprobacie Komisji Rewizyjnej, która ustala, czy konflikt interesów zachodzi. 

Zawieszenie członkostwa może zostać odwołane uchwałą Zarządu, po złożeniu przez zawieszonego członka pisemnego oświadczenia o ustaniu konfliktu interesów. 

12. W stosunku do zawieszonych członków stowarzyszenia nie stosuje się ust. 6. lit. a-d i f oraz ust. 8. lit. a oraz d. 

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

A. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa; 

B. wykreślenia członka z rejestru sądowego; 

C. ogłoszenia upadłości członka; 

D. śmierci członka; 

E. uchwały Zarządu z powodu niewywiązywania się obowiązków wskazanych w ust. 8, lit. d, przez okres minimum 12 miesięcy; 

F. uchwały Zarządu z powodu niewywiązywania się obowiązków wskazanych w ust. 8, lit. b i c. 

14. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 13, lit. e i f oraz ust. 11, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o podjęciu przedmiotowej uchwały. 

§ 5 Władze Stowarzyszenia 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą: 

A. głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni; 

B. głosem doradczym: członkowie wspierający i honorowi. 

3. Pozostałymi władzami stowarzyszenia są: 

A. Zarząd; 

B. Komisja Rewizyjna. 

4. Kadencja władz wskazanych w ust. 3 trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy w trakcie kadencji władz wskazanych w ust. 3 liczba członków tych władz zmniejszy się poniżej minimum, o którym mowa w ust. 6, zwołuje się Walne Zebranie Wyborcze na którym w głosowaniu tajnym uzupełnia się skład władz. 

5. Członkowie małoletni poniżej 16 roku życia nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia wskazanych w ust. 3. 

6. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków w tym prezesa i skarbnika. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkowie zarządu, za czynności wykonywane w związku ze swoją funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenie. 

8. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

A. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

B. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 6 Kompetencje władz Stowarzyszenia 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 


A. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 

B. podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej; 

C. wybór prezesa, wiceprezesa, skarbnika, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

D. ustalanie wysokości składek członkowskich; 

E. nadawanie godności członka honorowego; 

F. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia; 

G. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

H. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

A. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

B. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

C. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności; 

D. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych; 

E. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

F. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 

G. zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 

H. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia; 

I. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, zawieszanie i odwoływanie zawieszenia członków zwyczajnych, zmienianie statusu członkostwa danej osoby; 

J. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 

K. uchwalanie regulaminów wewnętrznych 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

A. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

B. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień; 

C. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

D. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności; 

E. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych 

F. członków Zarządu; 

G. ustalanie na wniosek Zarządu czy istnieje konflikt interesów danego członka z działalnością stowarzyszenia; 

H. branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

I. reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem § 8, ust. 3 

§ 7 Sposób podejmowania decyzji przez władze Stowarzyszenia 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków, na co najmniej 7 dni przed, drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad. 

2. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, po upływie dwóch godzin w stosunku do pierwotnego terminu, w tym samym miejscu odbywa się ponowne Walne Zebranie Członków z tym samym porządkiem obrad. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę mandatów reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego statutu. 

3. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 9, ust. 1, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. Decyzją Prezesa podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie może odbyć się drogą obiegową. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

A. z własnej inicjatywy; 

B. na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

C. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie niestacjonarnym. W przypadku nieobecności Prezesa posiedzenia zwoływane są przez wyznaczonego przez niego członka Zarządu. 

8. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. Uchwały zarządu decyzją Prezesa mogą być podejmowane drogą obiegową. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes bądź osoba zwołująca w jego zastępstwie posiedzenie Zarządu. 

9. W trybie obiegowym Prezes bądź wyznaczony przez niego członek Zarządu przesyła drogą elektroniczną projekt uchwały do wszystkich uprawnionych do głosowania i ustala ostateczną datę na oddanie głosów. Termin przewidziany na oddanie głosów nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty wysłania projektu uchwały. Głosy są przesyłane drogą elektroniczną. 

10. W przypadku zastrzeżeń lub uwag do otrzymanej propozycji treści uchwały, przedstawionych w wymaganym terminie, projekt uchwały z naniesionymi poprawkami zostaje ponownie przesłany i poddawany pod głosowanie. 

§ 8 Reprezentacja Stowarzyszenia 

1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub skarbnika, oraz dowolnego innego członka Zarządu. Prezes lub skarbnik oraz dowolny członek Zarządu, mogą udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu. 

3. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

§ 9 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.