Urząd Miasta unika konsultacji projektów infrastruktury rowerowej.

Piszemy skargę do Prezydenta na brak konsultowania z nami projektów infrastruktury rowerowej. Nie konsultowano z nami dwóch ważnych inwestycji: remontu ul. Modrej i budowy  drogi dla rowerów przy ul. Szerokiej. Ponad to odmawia się nam prawa do informacji publicznej co jest rażącym złamaniem konstytucyjnego prawa o dostępie do informacji publicznej.

Pragniemy poinformować o łamaniu przez Urząd Miasta wytycznych z dokumentu pt. Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego Miasta Szczecin w zakresie konsultacji projektów związanych z infrastrukturą rowerową.

Zgodnie z punktem 2.4.2 Standardów w brzmieniu:
„Zobowiązuje się Pełnomocnika prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej do konsultowania dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.3 (za wyłączeniem czasowej organizacji ruchu oraz MPZP) z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które wyrażą chęć uczestniczenia w konsultacjach. Dopuszcza się także konsultowanie projektów z innymi podmiotami. Niezbędną dokumentację należy przekazywać organizacjom pozarządowym w wersji elektronicznej bądź inny sposób ustalony w toku rozmów z poszczególnymi organizacjami. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mają 14 dni na zgłoszenie swoich uwag i opinii.”

Standardy te zostały złamane podczas przygotowywania projektu przebudowy drogi wraz
infrastrukturą rowerową na ul. Modrej. Na etapie przygotowania projektu budowlanego nie konsultowano ze Stowarzyszeniem rozwiązań rowerowych zawartych w projekcie.
Pomimo, że obecnie projekt ten posiada już ważne pozwolenie na budowę nadal odmawia się nam udostępnienia materiałów projektowych, co jest złamaniem 61 artykułu Konstytucji RP mówiącym o dostępie obywateli do informacji na temat działań urzędu.
Pragniemy również zauważyć, że nie konsultowano z nami projektu budowy drogi dla rowerów przy ul. Szerokiej.