Alarmujemy w sprawie niezgodności z mpzp projektem remontu al. Jana Pawła II

W związku z planowanym remontem nawierzchni ulicy Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Felczaka – pl Grunwaldzki pragniemy zauważyć, że projekt, który został nam przekazany 13 grudnia 2019 na podstawie wniosku o informację publiczną jest niezgodny z postanowieniami MPZP:
UCHWAŁA NR XI/233/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 września 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Złoty Szlak” w Szczecinie.

Projekt zakłada zastosowanie w obrębie ciągu pieszo rowerowego w części przeznaczonej dla ruchu rowerowego zastosowanie nawierzchni opisanej jako: “Płyty kamienne granitowe cięte 100x60cm gr. 10cm”. Takie założenie projektowe stoi w jawnej sprzeczności z zapisem mpzp:

Rozdział 2 § 6. 3. 4.

6) Ścieżki rowerowe realizuje się w nawierzchni bitumicznej, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej

Projekt obejmuje tereny elementarne S.P. 5001.KD.Z i S.C. 5002. KD.Z. gdzie ustalenia dla terenów elementarnych nie odbiegają od zapisu ogólnego nakazującego na drogach rowerowych zastosowanie nawierzchni bitumicznej.

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie i rozwiązanie zaistniałej sytuacji niezgodności projektu z obowiązującym planem zagospodarowania.