Regulamin

REGULAMIN ŚWIĘTA CYKLICZNEGO – SZCZECIN 4 CZERWCA 2016 r.

OGÓLNE INFORMACJE

  1. Impreza organizowana jest przez stowarzyszenie Rowerowy Szczecin.
  2. Impreza ma charakter otwarty.
  3. Udział w Święcie Cyklicznym jest bezpłatny.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Impreza skierowana jest do wszystkich osób fizycznych lub zorganizowanych grup,
  2. Niepełnoletni uczestnicy – poniżej 15 roku życia, mogą uczestniczyć w imprezie
   w towarzystwie osoby dorosłej, lub muszą posiadać pozwolenie na udział w takiej imprezie od swojego pełnoprawnego opiekuna,
  3. Każdy z uczestników (jeśli wymaga tego przepis) winien mieć ważną kartę rowerową/motorowerową,
  4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do słuchania poleceń organizatorów
   i dostosowywania się do ich wymogów,
  5. Uczestnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać/szkodzić innym uczestnikom imprezy.

ZABEZPIECZENIE IMPREZY, BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

  1. Wszystkie trasy Zjazdu Gwiaździstego będą eskortowane przez Policję, rowerzyści jadący trasami z Polic (na odcinku Police – Głębokie) i Stargardu (na odcinku Stargard – Motaniec) będą korzystali z dostępnych dróg rowerowych.
  2. Trasa Wielkiego Przejazdu Rowerowego będzie zabezpieczona przez Policję (według ustaleń z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie do zabezpieczenia imprezy będą wykorzystane możliwe siły i środki).
  3. W trakcie Zjazdu Gwiaździstego i Wielkiego Przejazdu Rowerowego pomoc w zabezpieczeniu imprezy Policji będą udzielać osoby wyznaczone przez Głównego Organizatora (między innymi członkowie stowarzyszenia Rowerowy Szczecin).
  4. Każdy uczestnik biorący udział w  imprezie odpowiada za swoje bezpieczeństwo i jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń wydawanych przez Policję i organizatorów imprezy.
  5. Łamanie prawa przez uczestników imprezy będzie zgłaszane odpowiednim służbom.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

  1. Uczestnik imprezy ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w imprezie.
  2. Uczestnik ma prawo do bieżącej informacji na temat regulaminu imprezy.
  3. Uczestnikowi przysługują ustalone przez organizatora gratyfikacje (możliwość udziału
   w konkursach z nagrodami, ważny los w loterii nagród).
  4. Uczestnik ma obowiązek słuchać zaleceń i poleceń organizatorów.
  5. Uczestnik ma obowiązek jechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego, oraz według ustaleń organizatora.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

  1. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy w przypadku gdy:
   1. Uczestnik zachowuje się nieodpowiednio, naruszając przy tym zasady dobrego wychowania oraz naraża innych uczestników imprezy na niebezpieczeństwo wypadku itp. niepełnoletni uczestnik nie ma odpowiednich dokumentów (pozwolenie na udział w imprezie) lub ważnej karty rowerowej/motorowerowej,
   2. Uczestnik imprezy jest pod wpływem substancji odurzających (alkoholu, narkotyków),
   3. Uczestnik nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego narażając tym samym bezpieczeństwo swoje jak i innych uczestników imprezy.
  2. Organizator ma prawo do korekty trasy w czasie rzeczywistym, jeśli zajdzie tak potrzeba (korekta nie będzie znacząca, a tylko będzie ułatwieniem dla uczestników).
  3. Organizator ma obowiązek poprowadzenia uczestników wyznaczoną trasą.
  4. Organizator ma obowiązek koordynować imprezę.
  5. Organizator ma obowiązek wezwać odpowiednie służby ratunkowe w przypadku zaistnienia wypadku.

Osoba, która podejmuje się udziału w Święcie Cyklicznym, oświadcza, że zapoznała się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązków w nim zawartych, oraz postanowień, które powyższy regulamin zawiera.

 

UE + RPO + WZP