Statut

Statut Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin

z dnia 21 sierpnia 2013

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

3Stowarzyszenie używa pieczęci, znaku graficznego i Karty Członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd.

4Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Szczecin.

5Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

6Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

7Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. W celu wykonania zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 2 Cele i środki działania

1Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

1działanie na rzecz rozwoju miasta Szczecin i społeczności miejskiej;

2działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz świadomości proekologicznej społeczeństwa;

3działanie na rzecz budowy infrastruktury sprzyjającej użytkowaniu roweru;

4propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu;

5edukacja oraz wychowanie w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu;

6organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym lub kulturalnym;

7promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia;

8działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

9działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym;

10działalność wspomagająca pracę osób odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej;

11rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, organizacjami o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych;

12działanie na rzecz poprawy dobra społecznego i jego zrównoważonego rozwoju;

13promocja efektywnej współpracy sektora pozarządowego z jednostkami administracji, w tym administracji publicznej, a także z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

2Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane przez następujące środki:

1koordynowanie i prowadzenie projektów, programów, kampanii promujących rower, działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz infrastruktury rowerowej;

2organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, konsultacji społecznych, seminariów służących realizacji celów statutowych;

3opracowywanie raportów, prognoz, przeprowadzanie ankiet związanych z działalnością statutową;

4przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo, promowanie rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej przyjaznej i bezpiecznej rowerzystom;

5organizowanie imprez, wystaw sportowych, turystycznych lub kulturalnych;

6organizacja konkursów, akcji plenerowych na rzecz realizacji celów statutowych;

7organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań młodzieży, organizacji pozarządowych, jednostek administracji, w tym administracji publicznej oraz osób odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową i rowerową;

8prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju oraz za granicą;

9organizowanie zebrań dyskusyjnych, oraz w charakterze doradczym;

10poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze sportowym, informacyjnym oraz turystycznym;

11prowadzenie badań i prac projektowych w zakresie poprawy warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach;

12współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej;

13współpraca i współorganizowane projektów z organizacjami krajowymi zagranicznymi;

14współpraca z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych.

3W zakres działalności nieodpłatnej, wchodzi działalność wyszczególniona w § 2, ust. 1.

4W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w § 2, ust. 1, lit. a-k.

 

§ 3 Majątek i fundusze stowarzyszenia

1Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:

1składek członkowskich;

2wpływów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;

3dotacji, darowizn, subwencji, sponsorów i innych źródeł.

2Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.

3Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym.

4Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.

5Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

6Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

7Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.

8Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 4 Członkowie, ich prawa i obowiązki

1W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

2Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która złożyła deklarację członkowską w formie pisemnej bądź elektronicznej, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub innej. Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą przystąpić do stowarzyszenia za zgodą przedstawiciela ustawowego.

3Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd, na swój wniosek, bądź na wniosek członków zwyczajnych, tym członkom wspierającym, którzy aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia.

5Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

6Członek zwyczajny ma prawo do:

1brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia;

2czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;

3uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;

4wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;

5korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej;

6korzystania z Karty Członkowskiej.

7Członek honorowy i wspierający ma prawo do:

1brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia;

2uczestniczenia jako obserwator w Walnym Zebraniu Członków;

3wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia.

4korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej;

5korzystania z Karty Członkowskiej.

8Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1aktywny udział w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia oraz w pracach Walnego Zebrania Członków;

2przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

3dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;

4wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (tj. opłacanie składek członkowskich w terminach i wysokości ustalanych przez Walne Zebranie Członków lub dokonywanie innych świadczeń w zakresie i formie zaakceptowanej przez Zarząd).

9Obowiązek określony w ust. 8 lit. a nie dotyczy członków wspierających i honorowych. Obowiązek określony w ust. 8 lit. d nie dotyczy członków honorowych.

10Członkostwo zwyczajne zmienia swój status na członkostwo wspierające na skutek:

1złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa zwyczajnego;

2uchwały Zarządu z powodu nie wywiązywania się obowiązków wskazanych w ust. 8, lit. a. przez okres minimum 12 miesięcy.

11Członkostwo zwyczajne może zostać zawieszone w przypadku wystąpienia konfliktu interesów z działalnością Stowarzyszenia. Uchwałę o zawieszeniu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd:

1na podstawie pisemnego oświadczenia członka o konieczności zawieszenia członkostwa;

2na własny wniosek po uprzedniej aprobacie Komisji Rewizyjnej, która ustala, czy konflikt interesów zachodzi.

Zawieszenie członkostwa może zostać odwołane uchwałą Zarządu, po złożeniu przez zawieszonego członka pisemnego oświadczenia o ustaniu konfliktu interesów.

12W stosunku do zawieszonych członków stowarzyszenia nie stosuje się ust. 6. lit. a-d i f oraz ust. 8. lit. a oraz d.

13Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa;

2wykreślenia członka z rejestru sądowego;

3ogłoszenia upadłości członka;

4śmierci członka;

5uchwały Zarządu z powodu nie wywiązywania się obowiązków wskazanych w ust. 8, lit. d, przez okres minimum 12 miesięcy;

6uchwały Zarządu z powodu nie wywiązywania się obowiązków wskazanych w ust. 8, lit. b i c.

14Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 13, lit. e i f oraz ust. 11, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o podjęciu przedmiotowej uchwały.

§ 5 Władze Stowarzyszenia

1Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

1głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni;

2głosem doradczym: członkowie wspierający i honorowi.

3Pozostałymi władzami stowarzyszenia są:

1Zarząd;

2Komisja Rewizyjna.

4Kadencja władz wskazanych w ust. 3 trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy w trakcie kadencji władz wskazanych w ust. 3 liczba członków tych władz zmniejszy się poniżej minimum, o którym mowa w ust. 6, zwołuje się Walne Zebranie Wyborcze na którym w głosowaniu tajnym uzupełnia się skład władz.

5Członkowie małoletni poniżej 16 roku życia nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia wskazanych w ust. 3.

6Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

8Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 6 Kompetencje władz Stowarzyszenia

1Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3wybór prezesa, wiceprezesa, skarbnika, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4ustalanie wysokości składek członkowskich;

5nadawanie godności członka honorowego;

6podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;

7rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

8uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

9rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2Do kompetencji Zarządu należy:

1kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

2reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności;

4dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych;

5realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

6sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

7zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

8uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;

9przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, zawieszanie i odwoływanie zawieszenia członków zwyczajnych, zmienianie statusu członkostwa danej osoby;

10rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

3Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień;

3wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

4składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;

5wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;

6ustalanie na wniosek Zarządu czy istnieje konflikt interesów danego członka z działalnością stowarzyszenia;

7branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 7 Sposób podejmowania decyzji przez władze Stowarzyszenia

1Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków, na co najmniej 7 dni przed, drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

2Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3Uchwały Walnego Zebrania Członków, zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 9, ust. 1, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwykłą większością  głosów bez względu na liczbę obecnych. Decyzją Prezesa podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie może odbyć się drogą obiegową.

4Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1z własnej inicjatywy;

2na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie niestacjonarnym. W przypadku nieobecności Prezesa posiedzenia zwoływane są przez wyznaczonego przez niego członka Zarządu.

7Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu. Uchwały zarządu decyzją Prezesa mogą być podejmowane drogą obiegową. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes bądź osoba zwołująca w jego zastępstwie posiedzenie Zarządu.

8W trybie obiegowym Prezes bądź wyznaczony przez niego członek Zarządu przesyła drogą elektroniczną projekt uchwały do wszystkich uprawnionych do głosowania i ustala ostateczną datę na oddanie głosów. Termin przewidziany na oddanie głosów nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty wysłania  projektu uchwały. Głosy są przesyłane drogą elektroniczną.

9W przypadku zastrzeżeń lub uwag do otrzymanej propozycji treści uchwały, przedstawionych w wymaganym terminie, projekt uchwały z naniesionymi poprawkami zostaje ponownie przesłany i poddawany pod głosowanie.

§ 8 Reprezentacja Stowarzyszenia

1Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub skarbnika, oraz dowolnego innego członka Zarządu. Prezes lub skarbnik oraz dowolny członek Zarządu, mogą udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

2Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

§ 9 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.